Přihlášení

Protikorozní ochrana

Protikorozní ochranaKovy a jejich slitiny jsou dosud nejdůležitější konstrukční materiály. Vlivem okolního prostředí, v němž se nachází, dochází k jejich znehodnocování a ztrátě původních vlastností. Toto znehodnocování je označováno jako koroze.  Koroze postihuje téměř všechny kovy. Škody způsobené korozí se ročně šplhají do miliardových částek. Občas má na svědomí i lidské životy.

V současnosti jsou v průmyslově vyspělých zemích ztráty způsobené korozí ve výši 4-5 % HDP. Zájmem každého investora by mělo být  prodloužení života konstrukce či výrobního celku na nejvyšší možnou dobu s co nejnižšími údržbovými náklady, tedy vytvoření kvalitní protikorozní ochrany na nové konstrukci a provádění pravidelné údržby a obnovování nátěru na konstrukcích stávajících.

 

Provádění korozních průzkumů

Slouží ke zmapovaní aktuálního stavu ocelových konstrukcí, s cílem stanovit pravděpodobné korozní ohrožení dané ocelové konstrukce a navrhnout odpovídající protikorozní ochranu. Provést korozní průzkum je nezbytným krokem před prováděním údržbových, obnovovacích prací na protikorozní ochraně. Při korozním průzkumu se provede vizuální posouzení stavu protikorozní ochrany dané konstrukce, proměří se tloušťky nátěru,  jeho přilnavost, korozní úbytky oceli  a v případě nutnosti se provede statické posouzení ocelové konstrukce.

Na základě výsledků z korozního průzkumu se navrhne opatření a  systém protikorozní ochrany odpovídající zjištěnému stavu, požadavkům na životnost, atd.

Návrhy protikorozní ochrany

Protikorozní ochranaProvádíme návrhy protikorozní ochrany ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy v souladu s normou ČSN EN ISO 12944 - 3. Na základě požadavku investora zpracujeme návrh protikorozní ochrany, tak aby se minimalizovaly možná místa náchylná ke koroznímu napadání, aby se protikorozní ochrana dala snadno aplikovat na všechny části konstrukce  a s odpovídající povrchovou ochranou. Všechny části musí být dobře dostupné pro aplikaci protikorozní ochrany, inspekci a údržbě. Jedná se zejména o vyloučení ostrých hran, vad svarů, míst, kde by se mohla zdržovat voda, použití vhodného konstrukčního materiálu. Rovněž se může velmi často vyskytovat nevhodné spojení šroubovými spoji, špatné usazení kotevních prvků. Odstraněním takových vad dokážeme předejít poškození nejen ochranného povlaku ale rovněž samotné konstrukce, čímž je zaručena optimální životnost v celém rozsahu. Součásti návrhu je rovněž návrh systému protikorozní ochrany na základě požadované životnosti, záruční doby, agresivity prostředí.

Posouzení životnosti protikorozní ochrany

Protikorozní ochranaŽivotnost nátěrového systému protikorozní ochrany je doba, po kterou musí splňovat předepsanou funkci – ochrannou, estetickou apod. tak, aby nebyly zhoršeny rozhodující fyzikální a mechanické vlastnosti základního materiálu. Určení životnosti protikorozní ochrany je jedním ze základních parametrů pro navržení systému protikorozní ochrany. Mnohdy se stává, že již při návrhu protikorozní ochrany jsou chybně určená kritéria, na jejichž základě se pak navrhuje systém protikorozní ochrany. Často je chybně určeno prostředí, ve kterém se konstrukce vyskytuje, nebo je nevhodně zvolena skladba a použitelnost nátěrových hmot. Životnost nátěrového systému závisí na konstrukčním uspořádání, zvoleném nátěrovém systému, na stavu povrchu ocelového podkladu, atmosférických podmínkách, úrovni mechanického namáháni, podmínkách při aplikaci, úrovni aplikace. Na to všechno je nutno dbát při posuzováni životnosti protikorozní ochrany.

Provádíme posouzení životnosti nátěrového systému jak u nových konstrukcí, tak u konstrukcí stávajících, při provádění údržby, obnově protikorozní ochrany, vše v souladu s platnými technickými normami.

Technický dozor při provádění protikorozní ochrany

Protikorozní ochranaPro dosažení požadované životnosti a požadovaných parametrů systému protikorozní ochrany je nutné dbát  při aplikaci na zásady a ustanovení dané technickými normami, technickými listy nátěrových hmot, aj.

Naše společnost provádí kontrolní činnosti při aplikaci nátěrů, zda jsou dodržovány předpisy, podmínky při aplikaci, atmosférické podmínky a jiné.

 

 

Přístroje a pomůcky používané při kontrolní činnosti:

 • přístroj na měření tlouštěk suchých vrstev - Elcometer 355
 • kontrola klimatických podmínek - Commeter TH1, Greisinger GTH1150
 • stanovení drsnosti povrchu - tloušťkoměr pro Testex pásku, etalony drsnosti - Rugotest No.3,            ISO komparátor
 • destruktivní kontrola tlouštěk - Elcometer 121 PIG
 • stanovení odstínu barev - vzorkovník RAL
 • zjišťování odolnosti nátěrů a nastřiků k oddělení od podkladu -  řezný nástroj s definovaným ostřím, kovové vodící šablony
 • zjišťování odtrhové pevnosti povlaků - Elcometer 106, Positest AT-M
 • detekce pórů - Elcometer 269
 • kontrola čistoty povrchu určeného pro nátěr - ČSN EN ISO 8501 (ISO norma s obrazovými přílohami)
 • kontrola mokré tloušťky nátěrového filmu - hřebeny
 • stanovení množství nežadoucích částic na povrchu určeného k natírání - Chlór test, indikační papírky, fixy, samolepící pásky

Metodiky hodnocení:

 • Kontrola aplikované mokré tloušťky nátěrového filmu dle ČSN EN ISO  2808
 • Nedestruktivní kontrola suché tloušťky aplikovaných nátěrů dle ČSN EN ISO 2808
 • Destruktivní kontrola tlouštěk a zjišťování podpovrchových vad jednotlivých vrstev nátěrů dle ASTM D 4138
 • Stanovení odstínů barev nátěrů
 • Zjišťování odolnosti nátěrů a nástřiků k oddělení od povrchu dle ČSN EN ISO 2409,  ASTM D 3359 a ČSN EN ISO 16276-2
 • Zjišťování odtrhové pevnosti povlaků dle ČSN EN ISO 4624 a ČSN EN ISO 16276-1
 • Zkoušení přilnavosti elektrolyticky vyloučených povlaků dle ČSN ISO 2819
 • Hodnocení žárově stříkaných povlaků Zn, Al a jejich slitin dle ČSN EN ISO 2063
 • Hodnocení zinkových povlaků nanášených ponorem do roztavených kovů dle ČSN EN ISO 1461

Zpracování veškeré dokumentace

Samozřejmostí je zpracování příslušné dokumentace ke každé provedené činnosti.  Nabízíme vypracování odborných posudků, návrhu protikorozní ochrana, protokolů z kontrolní činnosti s výstupem naměřených dat , fotodokumentaci atd.