Přihlášení

Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností.

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Nabízíme vypracování a vedení požární dokumentace a předpisů dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

 • začlenění firmy/ organizace do kategorií podle požárního nebezpečí
 • vypracování požárního řádu pracoviště
 • vypracování požárních poplachových směrnic
 • vypracování požárního evakuačního plánu
 • vypracování dokumentace zdolávání požárů
 • vypracování řádu ohlašovny požárů
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • vedení požární knihy • rozmístění výstražných a orientačních tabulek, grafické zpracování orientace v objektu
 • určení typu a počtu PHP (přenosný hasící přístroj)
 • poradenskou a konzultační činnost v požární ochraně
 • vypracování analýzy na úroveň zabezpečování povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany
 • zpracování metodiky, směrnic a pokynů pro organizaci a řízení PO
 • komplexní prověrky - audit PO, preventivní požární prohlídky, kontroly stavu PO a asistenční služby
 • externí dozor odborně způsobilé osoby (OZO) v PO, metodické řízení pověřených zaměstnanců organizace, podniku, společnosti

Provádíme školení a odbornou přípravu

 • školení všech zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce
 • odborná příprava preventivní požární hlídky
 • odborná příprava preventistů PO